decorative wave

GDPR

Informacje dla partnerów biznesowych firmy MAKINO Sp. z o.o. dotyczące przetwarzania ich danych osobowych
Podczas przetwarzania danych osobowych firma MAKINO Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony sfery prywatności swoich partnerów biznesowych. Od końca maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE („RODO”) wyznacza nowe standardy ochrony danych na terenie Unii Europejskiej.
 
„Partner biznesowy” oznacza każdą osobę fizyczną, która nawiązuje relacje biznesowe z firmą MAKINO, dotyczy to w szczególności przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie partnerów biznesowych o przetwarzaniu danych osobowych przez firmą MAKINO.
 
 
I. Kompetencje i dane kontaktowe
 
Administratorem danych osobowych jest:
 
Makino Sp. z o.o.
Ul. Nowa 10
05-500 Stara Iwiczna
Polska
E-mail: me-legal@makino.eu
 
 
II. Wykorzystywanie danych osobowych
 
Przetwarzanie danych następuje, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), między innymi
  • do zawarcia lub realizacji umów i innych stosunków biznesowych (łącznie z realizacją zleceń kupna, dostaw lub płatności, w związku z reklamacjami i pracami naprawczymi/serwisowymi lub w przypadkach gwarancyjnych) lub do utworzenia zapytań ofertowych bądź odpowiedzi na nie, do określenia warunków stosunku umownego i czynności związanych z rozwojem produktów, we współpracy z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, dla których ewentualnie Pan/Pani pracuje jako przedstawiciel lub pracownik;
  • do przekazywania danych osobowych w obrębie przedsiębiorstwa do wewnętrznych celów administracyjnych (np. do księgowości);
  • do zapewniania bezpieczeństwa IT;
  • do zapobiegania czynom karalnym;
  • do realizacji badań compliance;
  • do zapewnienia bezpieczeństwa budynków i instalacji (obejmuje to także monitoring wideo, jeśli jest to konieczne do ochrony naszego terenu zakładu).
 
Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi utrzymujemy kontakty biznesowe, na przykład do realizacji zleceń kupna, dostaw lub płatności, w związku z reklamacjami, pracami naprawczymi/serwisowymi lub w przypadkach gwarancyjnych, bądź do utworzenia ofert oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe osób indywidualnych, do określenia warunków stosunku umownego oraz pod kątem czynności związanych z rozwojem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
Administrator podlega różnym zobowiązaniom prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. Te zobowiązania prawne mogą przykładowo wynikać z przepisów prawa podatkowego, handlu zagranicznego lub systemu sankcji.
 
 
III. Odbiorcy danych osobowych
 
W obrębie przedsiębiorstwa dostęp do danych osobowych mają wyłącznie autoryzowani pracownicy firmy MAKINO, posiadający odpowiednie kompetencje.
 
Jesteśmy upoważnieni do udzielenia zlecenia osobom trzecim, jak np. usługodawcom IT, radcom prawnym lub doradcom przedsiębiorstw, obejmującego świadczenie usług w naszym imieniu i pod naszym nadzorem oraz zgodnie z naszymi instrukcjami. Wyżej wymienione osoby trzecie mogą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych, o ile jest to konieczne do świadczenia ich usług.
 
IV. Przekazywanie danych
 
Do celów wymienionych w punkcie II dane osobowe mogą być przekazywane nie tylko firmie MAKINO Sp. z o.o., lecz także innym spółkom grupy Makino oraz jej usługodawcom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza jego granicami.
 
W krajach poza EOG mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania. W przypadku przekazywania Pana/Pani danych osobowych – w sposób opisany wyżej – do innych krajów podejmiemy stosowne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę Pana/Pani danych osobowych w tych krajach. W szczególności zawarliśmy/zawrzemy z tymi odbiorcami danych odpowiednie ustalenia, zawierające standardowe klauzule umowne UE.
 
 
V. Pana/Pani prawa
 
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania informacji o Pana/Pani danych osobowych oraz złożenia wniosku o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych bądź ograniczenie przetwarzania, o ile jest to dopuszczalne zgodnie ze stosowanym prawem.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec wszelkiego rodzaju przetwarzania danych osobowych, jak przedstawiono w punkcie II, oraz otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie (możliwość przenoszenia danych), zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem kontroli prawnej w danym przypadku przez administratora danych osobowych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym.
 
 
VI. Poufność i zapisywanie danych
 
Każdy nasz pracownik oraz wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do danych osobowych i/lub przetwarzają je, są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych.
 
 
VII. Kontakt
 
W przypadku pytań, uwag lub propozycji dotyczących tego pisma informacyjnego lub naszego zakresu ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem me-legal@makino.eu .
Prosimy o przeczytanie także naszej wytycznej na temat ochrony danych (Data Protection Policy) na stronie link.