decorative wave

GDPR

Informace pro obchodní partnery společnosti MAKINO s.r.o. o zpracování osobních údajů

Společnost MAKINO s.r.o. se zavazuje, že bude při zpracování osobních údajů chránit soukromí svých obchodních partnerů. Od konce 2018 jsou nařízením EU o ochraně osobních údajů  („GDPR”) stanovena nová pravidla pro ochranu osobních údajů v Evropské unii.
 
Obchodní partner“ označuje každou fyzickou osobu, se kterou je společnost MAKINO v obchodním vztahu, zejména zástupce a pracovníky zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb a konkurentů. Účelem tohoto dopisu je informovat obchodní partnery o zpracování jejich osobních údajů společností MAKINO.
 
 
I. Kompetence a kontaktní údaje
 
Správcem vašich osobních údajů je:
 
Makino s.r.o.
Tuhovská 31
831 06 Bratislava
E-mail: me-legal@makino.eu
 
 
II. Používání vašich osobních údajů
 
Zpracování vašich osobních údajů se provádí, pokud je to nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), mimo jiné
  • pro uzavírání nebo provádění smluv a jiných obchodních vztahů (včetně vyřizování nákupních zakázek, dodávek nebo plateb, v souvislosti s reklamacemi a opravami/údržbou nebo v záručních případech) nebo pro vytváření nabídek nebo odpovídání na ně, pro stanovení podmínek smluvního vztahu a v souvislosti s aktivitami vývoje produktů, a sice vždy s našimi zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb a konkurenty, pro které pracujete případně jako zástupce nebo pracovník;
  • pro předávání vašich osobních údajů v rámci společnosti pro interní administrativní účely (např. účetnictví);
  • pro zajištění IT bezpečnosti;
  • pro předcházení trestným činům;
  • pro provádění kontrol v oblasti compliance;
  • pro zajištění bezpečnosti budov a zařízení (to zahrnuje také monitorování pomocí videokamer, pokud je to nezbytné pro ochranu areálu našeho závodu).
 
Zpracování osobních údajů se kromě toho provádí za účelem plnění smluv s jednotlivými osobami (fyzickými osobami), se kterými provozujeme obchodní vztahy, například pro vyřizování nákupních zakázek, dodávek nebo plateb, v souvislosti s reklamacemi, opravami/údržbou nebo v záručních případech, nebo pro vytváření nabídek na poptávky jednotlivých osob nebo odpovídání na ně, pro stanovení podmínek smluvního vztahu a v souvislosti s aktivitami vývoje produktů (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
 
Správce má různé právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), na základě kterých může být nezbytné zpracování vašich osobních údajů. Tyto právní povinnosti mohou vyplývat například z daňových předpisů, právních předpisů pro zahraniční obchod nebo týkajících se sankcí.
 
 
III. Příjemci vašich osobních údajů
 
V rámci společnosti mají k vašim osobním údajům přístup pouze oprávnění pracovníci společnosti MAKINO s odpovídajícími pravomocemi.
 
Jsme oprávnění pověřit třetí osoby, jako například poskytovatele IT služeb, právní poradce nebo podnikové poradce, poskytováním služeb naším jménem nebo pod naším dohledem a podle našich pokynů. Tyto třetí osoby mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud je to nezbytné pro poskytování jejich služeb.
 
IV. Předávání osobních údajů
 
Pro účely uvedené v bodě II. mohou být vaše osobní údaje předány nejen společnosti MAKINO s.r.o., která je smluvním partnerem (a správcem pro zpracování vašich osobních údajů), nýbrž také ostatním společnostem skupiny Makino a dále jejím poskytovatelům služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a mimo něj.
 
V zemích mimo EHP mohou platit jiné předpisy na ochranu osobních údajů než v zemi vašeho bydliště. V případě výše popsaného předání vašich osobních údajů do jiných zemí provedeme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přiměřenou ochranu vašich osobních údajů v těchto zemích. Zejména jsme uzavřeli/uzavřeme s těmito příjemci údajů odpovídající dohody, které obsahují standardní smluvní doložky EU.
 
 
V. Vaše práva
 
Máte právo obdržet informace o svých osobních údajích a požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení zpracování, pokud je to podle aplikovatelného práva přípustné.
 
Máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování svých osobních údajů, jak je popsáno v bodě II., a získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů), v souladu s platným právem a s výhradou právního prověření konkrétního případu správcem vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 
 
VI. Důvěrnost a uložení údajů
 
Každý náš pracovník a všichni pracovníci externích poskytovatelů služeb, kteří mají přístup k osobním údajům a/nebo je zpracovávají, jsou povinni s těmito údaji zacházet důvěrně.
 
 
VII. Kontakt
 
V případě otázek, poznámek nebo návrhů k tomuto informačnímu dopisu nebo k našemu přístupu k ochraně osobních údajů se obraťte na me-legal@makino.eu .
Přečtěte si prosím také naši směrnici o ochraně osobních údajů (Data Protection Policy) na link.