decorative wave

Informacja o przestrzeganiu prawa do prywatności (RODO)

Prawa osób, których dane dotyczą

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zapewnia osobom osiem uprawnień związanych z danymi osobowymi, które należy wskazać w Polityce prywatności:

  1. Prawo do uzyskania informacji: organizacje muszą informować osoby fizyczne, jakie dane są gromadzone, jak są one wykorzystywane, jak długo będą przechowywane i czy będą udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Prawo do dostępu: osoby fizyczne mają prawo do uzyskania kopii informacji, które organizacja przechowuje na ich temat.
  3. Prawo do wprowadzania zmian: osoby fizyczne mają prawo do poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
  4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych okolicznościach osoby fizyczne mają prawo do zażądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  5. Prawo do przenoszenia danych: osoby fizyczne, których dane dotyczą, mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
  6. Prawo ograniczenia przetwarzania: osoby fizyczne mogą żądać ograniczenia przez organizacje zakresu wykorzystania danych osobowych.
  7. Prawo do sprzeciwu: osoby fizyczne mają prawo wnieść sprzeciw wobec pewnych rodzajów przetwarzania jej danych osobowych, takich jak marketing bezpośredni.
  8. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniem: osoby fizyczne mają prawo do sprawdzenia, w jaki sposób przetwarzane są zdjęcia, jeśli mają podejrzenia, że zasady nie są przestrzegane.

 
Prawa osób, których dane dotyczą
Wszelkie wnioski dotyczące prywatności danych należy zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza.

Pola oznaczone znakiem * są wymagane